Nu säger vi Stopp – gemensamt i Kramfors!

Vi fick nyligen reda på mycket besvärande uppgifter att en verksamhet som pågått sedan 2006 för barn med funktionsnedsättning lagts ner utan politisk förankring.

Vi lovade att ta reda på mer om fallet. Läs informationen här.

Vi befarade att detta beslut återigen var ett exempel på hur tjänstepersonsorganisationen i Kramfors ser på sin politiska styrning, beslutsunderlag, lagstiftning och andra medborgerliga rättigheter som valbara inslag i vardagen.

Nu har våra farhågor besannats.

Vi har efterfrågat:

  • Barnkonsekvensanalys – en lag som måste följas och enligt beslut i fullmäktige i Kramfors kommun ska barnkonsekvensanalys genomföras enligt en viss rutin vid beslut som påverkar barn.
  • Kommunikation till berörda – om barn fortfarande än idag frågar vuxna när de kan ha en ungdomskväll igen, vill vi veta om åtminstone en organiserad och målgruppsanpassad kommunikation genomförts vid tiden för nedläggning, så att människor kunnat förklara för barn – barn med funktionsnedsättning – med dess särskilda kommunikativa utmaningar om att kvällarna avvecklats och varför.
  • Konsekvensanalys utifrån ekonomi – nästan alla verksamheter som läggs ner brukar ha en ekonomisk koppling. Vi vill gärna veta beräkningen och resultatet av denna.
  • Politisk förankring – lyftes frågan inför beslut till nämndens politiska ledning, ens som information?

Följande svar har vi fått från ansvariga på våra frågor och följdfrågor – relevanta utdrag:

  • ”Det korta svaret på din förfrågan om begäran av handlingar är att det inte finns några diarieförda sådana.”
  • ”Jag förutsätter att beslutet att avveckla kvällsaktiviteterna gjordes med föregående konsekvensanalys både utifrån barnperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv.”
  • ”Det kan hända att det finns något internt dokument hos den rektor som fattade beslutet eller så har det enbart varit överväganden som tagits muntligt.”
  • ”Politiken, i form av nämnden, får helt enkelt ha tillit till att rektor har kompetens och omdöme att hantera och besluta i den här typen av frågor.”
  • “Är starten av verksamheten ett politiskt fattat beslut måste en avveckling också ligga på den nivån. Men så är det inte i det aktuella fallet. Frågan som då uppstår är vilket dokumentationskrav som ska finnas på beslut tagna inom ’frirummet’.”

Utöver ovanstående svar fick vi veta att de nya reglerna kring dygnsvila skulle komma att skapa utmaningar att bedriva verksamheten, vilket efter noggrannare undersökning visade sig inte ha relevans för nedläggningen, inte minst då inga dokumenterade analyser genomförts.

Vi har också fått uppgifter att beslutsfattare, efter att vår förening ställt frågorna, frågat personalen på golvet varför verksamheten lagts ner och försökt ta fram beslutsunderlag som man själv borde ha skapat och diariefört för över ett år sedan.

Vår förening menar att detta inte är något som vårt parti kan stå bakom, och bryter mot – åtminstone som allra lägst – de politiska ambitioner som vår kommun antagit.

Vår förening uppmanar alla att säga Stopp – gemensamt i hela Kramfors – för tjänstepersonsstyre som inte involverar politiska ledningen i liknande frågor.

De allra svagaste – i detta fall barn med funktionsnedsättning – har betalat ett högt pris för ett nyckfullt beslut.

Detta underlag kommer att delges Bildningsnämndens ordförande med förhoppningen att snarast möjligt återinrätta verksamheten, och dessutom kompensera de barn som gått miste om sina ungdomskvällar med än fler kvalitativa aktiviteter med den personal som barnen känner sig trygga med, lokaler de känner igen, och rutiner som de är bekväma med. Detta ligger i den förståelse för målgruppens funktionsnedsättnings natur som ska finnas.

I och med att Kramfors både satsar på Fritidsgård med betalda tjänster och “Barnens dag” på stan med omfattande marknadsföring, torde tacos, bio och bowling med personal som via kompensation av arbetstid ställer upp för den svagaste barngruppen, inte vara ett ekonomiskt problem.

Den målgrupp som inte kan nyttja de större satsningarna behöver också en röst.

Digitala Socialdemokrater i Höga Kusten tänker vara den rösten.

Nu säger vi Stopp – tillsammans!

Dela inlägget