Valmanifestgruppernas transparenta arbete börjar redovisas

DSiHK har, som vi tidigare informerat om, olika grupper som arbetar med valmanifestet 2022. Grupperna ska föreslå olika sätt att förverkliga ambitionerna i beslutade manifestet. Vi har i våra presentationer runtom kommunen förslagit omedelbara och kortsiktiga åtgärder, där vissa snabbt hörsammats.

Andra förslag som behövt arbetas vidare med, och kan anses vara realistiska på medellång sikt, presenteras i ett första inlägg. Ytterligare förslag som är långsiktiga kommer att presenteras allteftersom.

Den första redovisningen som ska lägga grunden för vad diskussionen handlar om presenteras av arbetsgruppen enligt nedan:

DSiHK har nu ha en träff med medlemsgruppen som diskuterar under temat ”barn och unga”.
Det som framkom under ett första möte var att problem inom grundskolan inte lyfts tillräckligt av politikerna. Det innebär att om man inte vill se att det finns stora problem i Kramfors grundskolor i dag så är det svårt att lösa dessa.

Det finns olika aktörer i skolan; elever, föräldrar och lärare. Sammantaget är deras bild att det är, för eleverna, rörigt och otryggt, ohälsan har ökat och kunskapsnivån i måluppfyllnad är låg. Många elever klarar inte av att vara i stora grupper och mår mycket dåligt vilket får konsekvenser både för dem själva och klasskamraterna.

Bland föräldrarna finns en förtvivlan över situationen och man vill att något ska göras för att lösa problemen. Konsekvensen av att problemen fortgår är att det skapas en negativ spiral runt något som är det viktigaste vi har; våra barn och deras utbildning. Var kommer Kramfors kommun att befinna sig med sitt behov av kompetensförsörjning i en nära framtid om vi inte tar skolan på större allvar?

Alla vill att vi ska ha behöriga lärare och att lärare ska vilja stanna på sitt arbete men vad görs för att det ska ges förutsättningar för att så ska ske? I dag har läraren fått ännu fler uppgifter som inte har med undervisningen att göra. Man får agera vaktmästare och ska nu också ansvara för viss städning. Alla extra uppgifter som läggs till och som inte har med undervisningen att göra stjäl tid och energi av lärarna, tid som ska gå till eleverna. Detta är en av orsakerna till försämrad arbetsmiljö som bidrar till att lärare söker sig till andra yrken.

Även förskolan har drabbats av att det är svårt att rekrytera nya medarbetare, förskollärare som ska ansvara för den pedagogiska delen är för få i dag och barnen som ska lära sig språket, att fungera i sociala sammanhang och få en trygg tillvaro på sin förskola drabbas även av detta. Pedagogerna som arbetar i förskolan känner att de inte räcker till, blir stressade och till slut sjukskrivna. Vi får en negativ spiral där folk blir sjuka och det blir ännu svårare att rekrytera o s v.

Vi vill alla ha det bästa för våra barn och ungdomar i Kramfors och för att komma dit måste vi hjälpas åt, föräldrar, pedagoger och vi politiker och då kan vi inte blunda för problemen utan titta på hur vi tillsammans kan lösa dem.

Våra förslag som framkommit under samtalet är följande:

1. Att se till att klasslärarna får det stöd de behöver, det är de som gör jobbet mot eleverna, utan klasslärarna eller pedagogerna som är med barnen i barngrupperna har vi ingen verksamhet. Därför måste vi börja där. Prioritera dem i lönesamtal. Fråga vilket stöd de behöver för att göra ett bra arbete. Ge förutsättningarna.

2. Ge dem som arbetar i skolan en tydlig arbetsbeskrivning, vad ingår i mitt arbete och inte.

3. Omorganisera resurser så att vi får heltidsmentorer som tar hand om kontakt med hemmet för att det ska bli likvärdigt för eleverna och avlastning för lärarna.

4. Titta också på de resurser som finns och använd dem mer strukturerat. Helst vill vi se ett tvålärarsystem.

5. Skapa en kvalitativ resursskola så att alla elever har möjlighet att få en god skolgång.
(Detta är under utredning har vi fått veta så här känns det hoppfullt.)

Vi har så mycket bra kompetens bland pedagogerna från förskolan upp till högstadiet, vi måste bara ge förutsättningarna och göra rätt saker.

En uppmaning från oss är att vi tillsammans nu löser problemen.

Avsändare är medlemmarna i arbetsgruppen i DSiHK

Dela inlägget